Regulamin

I.DEFINICJE 

 1. Studio Tańca CTO, CTO Gliwice, CTO Rybnik lub Organizator – CTO P. Jakóbczyk, J. Dziadczyk Spółka Jawna, Lutycka 6, 44-100 Gliwice, NIP 6312658020. Studio tańca CTO jest jednostką kulturalną promującą taniec, ruch i aktywny tryb życia.
 2. Uczestnik – osoba korzystająca z usług Organizatora.
 3. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora, która jest jednocześnie Uczestnikiem lub osoba zawierająca w imieniu własnym umowę na rzecz innego Uczestnika.
 4. Opiekun – rodzic bądź osoba będąca prawnym opiekunem uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia.
 5. Dziecko – Uczestnik, który nie ukończył 13 roku życia.
 6. Młodzież – Uczestnik pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.
 7. Zajęcia – nauka tańca lub innych form ruchu prowadzona przez Organizatora oraz świadczenie innych usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz odrębnej ofercie Organizatora z udziałem Uczestników.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora są skierowane do Uczestników od 3 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika zajęć, a w przypadku Dzieci i Młodzieży przez Opiekuna. Oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu stanowi integralną część oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach.
 3. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator świadczy usługi w zakresie: a) nauka tańca obejmująca hip hop, zumba, taniec użytkowy, taniec towarzyski, sensual dance, shuffle, balet, hip maluszki, jazz, popping, twerk, dancehall, freestyle, akrobatyka, voguing, high heels b) organizacja warsztatów tanecznych, c) organizacja obozów tanecznych, d) organizacja lekcji indywidualnych, e) organizacja zawodów, festiwali i pokazów tanecznych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu wyżej wskazanych usług.

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA

Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem zajęć oraz zapewnienia odpowiednich warunków (sprzęt grający, nagłośnienie itp.). W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs Organizator zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z możliwością odrobienia ich w innym terminie, który wypada w weekend lub inny dzień tygodnia. O wszelkich zmianach uczestników danych zajęć Organizator zobowiązuje się informować poprzez swoją stronę facebook, pocztą elektroniczną wszystkich uczestników, telefonicznie lub osobiście. Rejestr zajęć jest dostępny w recepcji studia.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. O zmianie zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób osobisty lub telefoniczny, 7 dni przed planowaną zmianą.
 2. Zajęcia trwają według grafika dostępnego w studio
 3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor. Rodzice, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych, z uwagi na komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć.
 4. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona i w momencie zapełnienia się grupy lista uczestników zostaje zamknięta. Osoby, które nie zostały zapisane do grupy z powodu braku miejsc mogą zostać zapisane do innej grupy. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 35, przy czym doboru grup dokonuje się w pierwszej kolejności mając na uwadze zbliżony wiek Uczestników, poziom zaawansowania w danego rodzaju zajęciach oraz na podstawie rodzaju wybranych zajęć.
 5. Jeśli ilość Uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 2 osób, organizator ma prawo odwołać zajęcia.
 6. W przypadku zamknięcia grupy z winy Organizatora (za mała liczba uczestników) Organizator zaproponuje inne zajęcia lub zwróci wniesioną niewykorzystaną opłatę.
 7. Pierwsze zajęcia są darmowe, natomiast każde kolejne próbne sprawdzenie innych zajęć jest płatne jako wejście bez umowy w kwocie 35 zł.
 8. Organizator ma prawo do wyznaczenia zastępczych terminów zajęć, jakie nie odbyły się z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Uczestników. Terminy zastępcze zostaną wyznaczone w weekendy lub inny dzień tygodnia. O wyznaczeniu zajęć zastępczych Organizator powiadomi telefonicznie, mailowo lub na zajęciach, co najmniej 7 dni przed terminem zajęć zastępczych.
 9. Instruktor może poprosić o opuszczenie sali osoby, które nie będą przestrzegać punktów niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz jeśli ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu oraz przeszkadzać innym Uczestnikom zajęć.
 10. Wszelkie akty dewastacji i usterki należy zgłaszać pracownikom Organizatora. Za brak poszanowania mienia Organizatora oraz mienia znajdującego się w miejscu odbywania się zajęć sprawca (uczestnik zajęć) zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałe straty (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun).
 11. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 12. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Organizatora oraz osób działających w jego imieniu. Każdy z Uczestników bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zajęć pozostawione w szatni oraz w miejscu odbywania zajęć.
 14. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia liczby zajęć zgodnie z podpisaną umową.
 15. Organizator ma prawo do zmiany grafiku o czym poinformuje Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.

IV. UCZESTNICY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikami zajęć tanecznych mogą być osoby w wieku od 3 lat.
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18 (osiemnastego) roku życia odpowiedzialny jest Opiekun. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Uczestnikom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w miejscu odbywania zajęć.
 3. Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Organizatora mogą być jedynie osoby które przestrzegają niniejszego Regulaminu, podpisały oświadczenie o którym mowa w pkt. II.2 oraz uregulowały opłaty wg obowiązującego cennika.
 4. Osoby które nie dokonały opłaty za zajęcia nie mają prawa uczestnictwa w zajęciach. W takim wypadku powinni opuścić salę taneczną i jak najszybciej uregulować należność.
 5. Klient lub uczestnik może dokonać zmiany grupy zajęciowej po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.
 6. Każdy uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swojego stanu zdrowia.
 7. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowo-tanecznych jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń.
 9. Za kontuzje, naruszenia zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków odpowiada wyłącznie uczestnik.
 10. Uczestnicy, rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestnika oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń podczas zajęć.
 11. Na zajęciach wszystkich Uczestników obowiązuje strój treningowy (sportowy) niekrępujący ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe lub taneczne
 12. Zabrania się przebywania na salach bez wiedzy i zgody instruktora.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny, nie używania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do zajęć obuwia, nie spóźniania się na zajęcia, zakaz spożywania gumy do żucia.
 14. Na terenie placówek, w których prowadzone są zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w zajęciach.
 16. Uczestnicy zobowiązani są do wstrzymania się od przyjścia do Studia w sytuacji zaobserwowania u siebie jakichkolwiek symptomów zaziębienia
 17. W Studio mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. W Studio nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Uczestnik ma obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do Studia oraz powtarzanie dezynfekcji podczas pobytu w studio

V. OPŁATY

 1. Płatności za zajęcia przyjmowane są na konto bankowe Organizatora lub gotówką w siedzibie studia za miesiąc kalendarzowy do 11 dnia każdego miesiąca.
 2. Opłata za zajęcia ma formę umowy. Opłaty naliczane są według harmonogramu zajęć.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy, Organizator nie zwraca opłaty za oraz umożliwia odbycie zajęć w innym terminie na innej grupie po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.
 4. Wysokość opłat za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku Organizatora.
 5. Klienci, którzy dokonali płatności za zajęcia na dzień przed lub w dniu rozpoczęcia się zajęć zobowiązani są do przedstawienia dowodu wpłaty przed wejściem na salę taneczną.
 6. W przypadku lockdown’u spowodowanego COVID-SARS2 Klientowi przysługuje prawo zawieszenia umowy. Klient jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 29zł miesięcznie. Opłata za zawieszenie powinna zostać uiszczona do 11 dnia miesiąca w okresie zawieszenia. Zawieszenie nie działa wstecz i jest skuteczne wyłącznie gdy zostanie zgłoszone w Studio. W trakcie trwania okresu zawieszenia klientowi nie przysługuje prawo uczestniczenia w zajęciach i treningach online i na żywo realizowanych przez organizatora.
 7. W przypadku lockdown’u spowodowanego COVID-SARS2 Klient/Uczestnik, który nie skorzystał z zawieszenia umowy jest zobowiązany do korzystania z usług Organizatora w formie online w kwocie 70% wartości wynikającej z umowy.

VI. LEKCJE INDYWIDUALNE DLA PAR

 1. Data ważności pakietu: a) Pary ślubne- ważność pakietu kończy się miesiąc po weselu. b) Pary taniec towarzyski lub użytkowy: – pakiet 5 godzin – ważność 3 miesiące – pakiet 10 godzin – ważność 6 miesięcy
 2. Jeżeli para zdecydowana jest na zakup dużej ilości godzin a do wesela jest mało czasu ( określa instruktor) to terminy ustalane są z góry.
 3. Płatność: a) W celu rezerwacji pierwszej lekcji trzeba opłacić zadatek w wysokości 100 zł. b) W przypadku pakietów płatność następuje na drugiej lekcji. Jest to dopłata do wybranego pakietu. c) Płatności można dokonać przelewem lub gotówką w Studio d) Opłata za dodatkową lekcję po skończonym pakiecie wynosi 100 zł.
 4. Jeżeli lekcja nie jest odwołana na dzień przed zaplanowanym terminem, to lekcja uznana jest za odbytą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klienci zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z informacjami podawanymi na stronie WWW, facebook, poczta, tel lub osobiście i na zajęciach oraz dostosowywania się do nich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
 3. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone stosowne oświadczenie. W przypadku zaległości w płatnościach niż trzy miesiące studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pełna kwota zadłużenia pozostaje wymagalna i podlega procesowi windykacji.
 4. W przypadkach wypadków losowych, które dotknęły Uczestnika chcącego rozwiązać umowę z Organizatorem tylko za okazaniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do uczestnictwa w zajęciach.
 5. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Studio Tańca CTO – Paulina Jakóbczyk, Joanna Dziadczyk i osoby posiadające ważne pełnomocnictwo od Pauliny Jakóbczyk i Joanny Dziadczyk. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające w związku z uczestnictwem w zajęciach rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Regulamin dostępny jest zawsze podczas zajęć. Na życzenie Klienta zostanie wysłany do niego pocztą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, jednakże o wszelkich zmianach regulaminu Uczestnicy oraz Klienci zostaną poinformowani w lokalu, w którym odbywają się zajęcia oraz na stronie internetowej.

Pierwsze
zajęcia gratis!

Voucher na darmowe zajęcia można zrealizować jedynie w sezonie tanecznym wrzesień-czerwiec.