Regulamin Studio Tańca CTO

Regulamin CTO

I. DEFINICJE
 1. Studio Tańca CTO, CTO Gliwice, CTO Rybnik lub Organizator – CTO P. Lenczyk, J. Dziadczyk Spółka Jawna, Lutycka 6, 44-100 Gliwice, NIP 6312658020. Studio tańca CTO jest jednostką kulturalną promującą taniec, ruch i aktywny tryb życia.
 2. Uczestnik – osoba korzystająca z usług Organizatora.
 3. Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora, która jest jednocześnie Uczestnikiem lub osoba zawierająca w imieniu własnym umowę na rzecz innego Uczestnika.
 4. Opiekun - rodzic bądź osoba będąca prawnym opiekunem uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia.
 5. Dziecko – Uczestnik, który nie ukończył 13 roku życia.
 6. Młodzież – Uczestnik pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.
 7. Zajęcia - nauka tańca prowadzona przez Organizatora oraz świadczenie innych usług określonych w niniejszym Regulaminie oraz odrębnej ofercie Organizatora z udziałem Uczestników.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora są skierowane do Uczestników od 3 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika zajęć, a w przypadku Dzieci i Młodzieży przez Opiekuna. Oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu stanowi integralną część oświadczenia o uczestnictwie w zajęciach.
 3. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator świadczy usługi w zakresie: a) nauka tańca obejmująca wszystkie style street dance, balet, jazz, taniec towarzyski, pierwszy taniec, zumbę, zajęcia dla kobiet, b) organizacja warsztatów tanecznych, c) organizacja obozów tanecznych, d) organizacja lekcji indywidualnych, e) organizacja zawodów, festiwali i pokazów tanecznych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu wyżej wskazanych usług.
III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA ORGANIZATORA
Organizator zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem zajęć oraz zapewnienia odpowiednich warunków (sprzęt grający, nagłośnienie itp.). W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs Organizator zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z możliwością odrobienia ich w innym terminie, który wypada w weekend. O wszelkich zmianach uczestników danych zajęć Organizator zobowiązuje się informować poprzez swoją stronę internetową, pocztą elektroniczną wszystkich uczestników, telefonicznie lub osobiście. Rejestr zajęć jest dostępny w recepcji studia.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć. O zmianie zajęć Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób osobisty lub telefoniczny, 7 dni przed planowaną zmianą.
 2. Zajęcia trwają według grafika dostępnego w studio
 3. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor. Rodzice, opiekunowie oraz osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych, z uwagi na komfort i bezpieczeństwo uczestników zajęć.
 4. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona i w momencie zapełnienia się grupy lista uczestników zostaje zamknięta. Osoby, które nie zostały zapisane do grupy z powodu braku miejsc mogą zostać zapisane do innej grupy. Maksymalna ilość osób w grupie wynosi 25, przy czym doboru grup dokonuje się w pierwszej kolejności mając na uwadze zbliżony wiek Uczestników, poziom zaawansowania w danego rodzaju zajęciach oraz na podstawie rodzaju wybranych zajęć.
 5. Jeśli ilość Uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 2 osób, organizator ma prawo odwołać zajęcia.
 6. W przypadku odwołania zajęć z winy Organizatora (za mała liczba uczestników, stała zmiana terminu, ale nie dotyczy to zmiany instruktora) Organizator zaproponuje inne zajęcia lub zwróci wniesioną niewykorzystaną opłatę.
 7. Pierwsze zajęcia są darmowe tylko wtedy gdy uczestnik/opiekun po odbytych zajęciach nie decyduje się na podpisanie umowy. Natomiast jeżeli umowa zostaje zawarta, pierwsze odbyte zajęcia są wliczone w koszt pierwszego miesiąca zawartego w umowie.
 8. Organizator ma prawo do wyznaczenia zastępczych terminów zajęć, jakie nie odbyły się z powodu dni ustawowo wolnych od pracy lub z powodu innych okoliczności niezależnych od Uczestników. Terminy zastępcze zostaną wyznaczone w weekendy. O wyznaczeniu zajęć zastępczych Organizator powiadomi telefonicznie lub na zajęciach, co najmniej 7 dni przed terminem zajęć zastępczych.
 9. Instruktor może poprosić o opuszczenie sali osoby, które nie będą przestrzegać punktów niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz jeśli ich zachowanie będzie zagrażać bezpieczeństwu oraz przeszkadzać innym Uczestnikom zajęć.
 10. Wszelkie akty dewastacji i usterki należy zgłaszać pracownikom Organizatora. Za brak poszanowania mienia Organizatora oraz mienia znajdującego się w miejscu odbywania się zajęć sprawca (uczestnik zajęć) zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałe straty (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub opiekun).
 11. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
 12. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Organizatora oraz osób działających w jego imieniu. Każdy z Uczestników bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników zajęć pozostawione w szatni oraz w miejscu odbywania zajęć.
 14. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzenia liczby zajęć zgodnie z wykupionym przez klienta karnetem.
 15. W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany daty kursu, tematu, poziomu lub instruktora na życzenie uczestników danego kursu Organizator zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci część nie wykorzystanych opłat.
 16. Organizator ma prawo do zmiany grafiku o czym poinformuje Klientów z 7 dniowym wyprzedzeniem.
IV. UCZESTNICY ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
 1. Uczestnikami zajęć tanecznych mogą być osoby w wieku od 3 lat.
 2. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18 (osiemnastego) roku życia odpowiedzialny jest Opiekun. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Uczestnikom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w miejscu odbywania zajęć.
 3. Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Organizatora mogą być jedynie osoby które przestrzegają niniejszego Regulaminu, podpisały oświadczenie o którym mowa w pkt. II.2 oraz uregulowały opłaty wg obowiązującego cennika.
 4. Osoby które nie dokonały opłaty za zajęcia nie mają prawa uczestnictwa w zajęciach. W takim wypadku powinni opuścić salę taneczną i jak najszybciej uregulować należność.
 5. Klient lub uczestnik może dokonać zmiany grupy zajęciowej po wcześniejszym ustaleniu tego z Organizatorem.
 6. Każdy uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swojego stanu zdrowia.
 7. Obowiązkiem uczestnika zajęć sportowo-tanecznych jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swojej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń.
 9. Za kontuzje, naruszenia zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po zażyciu narkotyków odpowiada wyłącznie uczestnik.
 10. Uczestnicy, rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestnika oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych układów lub ćwiczeń podczas zajęć.
 11. Na zajęciach wszystkich Uczestników obowiązuje strój treningowy (sportowy) niekrępujący ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe lub taneczne
 12. Zabrania się przebywania na salach bez wiedzy i zgody instruktora.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania czystości i higieny, nie używania telefonu komórkowego podczas zajęć, posiadania odpowiedniego do zajęć obuwia, nie spóźniania się na zajęcia, zakaz spożywania gumy do żucia i terminowego dokonywania opłat.
 14. Na terenie placówek, w których prowadzone są zajęcia obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w zajęciach.
V. OPŁATY
 1. Płatności za zajęcia przyjmowane są na konto bankowe Organizatora lub gotówką w siedzibie studia za miesiąc kalendarzowy do 11 dnia każdego miesiąca.
 2. Opłata za zajęcia ma formę karnetu lub umowy. Opłaty naliczane są według podpisanej umowy, a w przypadku płatności karnetowych dotyczą konkretnej ilości zajęć, którą wykupi klient i jest ważny miesiąc czasu.
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach z własnej winy, Organizator nie zwraca opłaty za oraz nie umożliwia odbycia zajęć w innym terminie.
 4. Wysokość opłat za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku Organizatora.
 5. Wysokość opłat może ulec zmianie za wyjątkiem opłat za karnety już wykupione.
 6. Klienci, którzy dokonali płatności za zajęcia na dzień przed lub w dniu rozpoczęcia się zajęć zobowiązani są do przedstawienia dowodu wpłaty przed wejściem na salę taneczną.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klienci zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z informacjami podawanymi na stronie WWW, facebook, poczta, Tel lub osobiście i na zajęciach oraz dostosowywania się do nich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik zajęć wyraża zgodę.
 3. Każda ze stron może pisemnie wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyn z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone stosowne oświadczenie. W przypadku zaległości w płatnościach niż trzy miesiące studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pełna kwota zadłużenia pozostaje wymagalna i podlega procesowi windykacji.
 4. W przypadkach wypadków losowych, które dotknęły Uczestnika chcącego rozwiązać umowę z Organizatorem tylko za okazaniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do uczestnictwa w zajęciach.
 5. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Studio Tańca CTO – Paulina Lenczyk, Joanna Dziadczyk i osoby posiadające ważne pełnomocnictwo od Pauliny Lenczyk i Joanny Dziadczyk. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikające w związku z uczestnictwem w zajęciach rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 6. Regulamin dostępny jest zawsze podczas zajęć. Na życzenie Klienta zostanie wysłany do niego pocztą elektroniczną.
 7. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, jednakże o wszelkich zmianach regulaminu Uczestnicy oraz Klienci zostaną poinformowani w lokalu, w którym odbywają się zajęcia oraz na stronie internetowej.